Untitled Document
list
   
   
 
   
ANTIDEPRESIVA

Antidepresiva jsou léky, které umožňují lepší přenos vzruchu v některých neurotransmiterových systémech mozku tím, že zvyšují dostupnost chemických přenašečů na nervových zakončeních. Jde zejména o serotoninový, noradrenalinový nebo dopaminový přenašečový systém, které v depresi fungují nedostatečně. Antidepresiva jsou velmi účinné léky u depresivních a úzkostných stavů, ale i v celé řadě dalších indikací (např. u chronické bolesti, únavového syndromu ap.).

 
 
TCA – tricyklickÁ antidepresiva
 • Patří sem klasická antidepresiva, jako je imipramin, amitriptylin, dosulepin, nortriptylin, clomipramin a další. Je s nimi dlouhodobá zkušenost již bezmála 50 let. Jsou to vlastně první léky, které prokázaly svou účinnost při léčbě deprese. Jejich účinnost je vysoká, nicméně nevýhodou jsou poměrně výrazné vedlejší účinky. Jde hlavně o sucho v ústech, závratě, únavu, zpočátku tendence kolabovat při změně polohy, zácpu, potíže s močením, rozmazané vidění. Tyto vedlejší účinky vadí hlavně na začátku léčby, v průběhu času se člověk na ně zpravidla adaptuje, takže přestávají tolik obtěžovat. Další nevýhodou je velká toxicita při předávkování. Aby se zlepšila jejich snášenlivost, bývají zpočátku podávány v nízké dávce, která se pozvolna zvyšuje až do terapeutické. Mohutný antidepresivní efekt se objeví většinou mezi 3.–6. týdnem podávání.

Antidepresiva 2. generace

 • Sem patří novější léky, jako je maprotilin, dibenzepin, mianserin. Antidepresiva 2. generace mají podobnou účinnost jako TCA, ale významně méně nežádoucích účinků. Proto bývají častěji užívána i u starších lidí.

SSRI – selektivnÍ inhibitory zpĚtnÉho vychytÁvÁnÍ serotoninu

 • Tato skupina látek znamenala v posledních 20 letech revoluci v léčbě jak deprese, tak úzkostných stavů. Jejich snášenlivost je daleko vyšší, než tomu bylo u předešlých skupin. Patří sem léky citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin a sertralin. Jsou velmi účinné, ale i bezpečné, tzn. i při předávkování jsou pro organismus málo toxické. Nežádoucí účinky jsou mírnější a objevují se jen u menšího procenta pacientů. Typicky sem patří zvýšení hladiny energie v prvním týdnu, což se někdy projeví zvýšeným neklidem a nespavostí. Tento efekt však většinou do deseti dnů odeznívá. Poté naopak dochází ke zklidnění a většinou zlepšení spánku. Dalším vedlejším účinkem bývají pocity na zvracení a žaludeční potíže, které rovněž mizí během prvních dvou týdnu. U části pacientů dochází ke snížení zájmu o sexualitu a u mužů k opoždění ejakulace. Druhého efektu lze využít k oddálení předčasné ejakulace u mužů (ejaculatio praecox).

RIMA – reverzibilní inhibitory monoaminooxidÁzy

 • Jde o skupinu léků s mechanismem účinku podobným již opuštěné předchozí generaci, tzv. IMAO, ovšem bez potřeby držet dietu. U nás je na trhu jediný přípravek této skupiny moclobemid. Jde o středně účinné antidepresivum, vhodné také u pacientů s atypickými příznaky a zejména u lidí trpících sociální fobií nebo panickými záchvaty. Jeho hlavní výhodou je minimum vedlejších účinků.

SNRI – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu

 • Je to novější skupina léků. Představiteli jsou venlafaxin, milnacipran a duloxetin. Největší výhodou je značná účinnost a rychlejší nástup účinku. Venlafaxin je účinný i u velmi hlubokých depresí s psychotickými příznaky (kdy člověk již ztratil kontakt s realitou a je např. přesvědčen, že je tak ničemný, že zavinil někde ve světě válku ap.). Nástup účinku se objevuje již mezi 5.–10. dnem podávání. Podobně jako jiné moderní léky má jen minimum vedlejších účinků.

NDRI – specifické inhibitory zpětného vychytávánínoradrenalinu a dopaminu

 • Do této skupiny léků patří bupropion. Je to antidepresivum aktivující, které kromě antidepresivního efektu snižuje také bažení po návykových látkách, proto se používá i při odvykání kouření. Může pomoci lidem, kteří nereagují dostatečně na SSRI. Z nežádoucích účinků se může objevit bolest hlavy, neklid, hubnutí, nespavost, pocity na zvracení. Opatrnost je potřebná u lidí s epilepsií a u osob, u nichž jsou vysazovány benzodiazepiny.

SARI – antagonisté serotoninu a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

 • Zástupce této skupiny, trazodon, má kromě antidepresivního účinku také dobrý hypnotický efekt, proto je používán i u chronické nespavosti.

NaSSA – noradrenergní a specifické serotonergní látky

 • Představitel této skupiny, mirtazapin, je kvalitní antidepresivum, často účinné tehdy, když SSRI nebyla účinná. Pomáhá také lepšímu spánku a má minimum sexuálních nežádoucích účinků. Z nežádoucích účinků se mohou objevit závratě, průjem, zvýšená chuť k jídlu, sucho v ústech a ospalost.

Tianeptin

 • Jde o antidepresivum s jiným mechanismem účinku, o »antistresovou látku«, která v části mozku (hippocampu) související s emoční pamětí napravuje důsledky dlouhodobého stresu. Tianeptin je podobně účinný jako předešlé skupiny antidepresiv a má málo nežádoucích účinků (někdy zvýšení energie s neklidem na počátku užívání).

Agomelatin

 • Nová látka podobná melatoninu, který má výrazný antidepresivní efekt a minimální nežádoucí účinky. Mechanismus účinku je jiný než u všech předešlých antidepresiv. Působí hlavně na melatoninové receptory a upravuje cirkadiánní rytmy. Aniž by tlumil, upravuje spánek. Agomelatin v době vydání této publikace ještě nebyl v běžné praxi k dispozici. Terapeutická účinnost jednotlivých antidepresiv je podobná – terapeutické odezvy dosáhne 50–75 % léčených pacientů, plné remise kolem 35 % pacientů u prvního zvoleného antidepresiva. Rozdíly se mohou objevit ve frekvenci a intenzitě nežádoucích účinků. O výběru antidepresiva by měl rozhodnout lékař po poradě s pacientem a probrání potenciálních benefitů a omezení daného léku.

Tymoprofylaktika

 • Jde o skupinu léků, které se používají k prevenci manických a depresivních epizod u bipolární poruchy. Mají jen mírný antidepresivní účinek. Většinou jsou účinné při léčbě mánie. Jejich nejdůležitější účinek je však v tom, že pokud jsou pravidelně užívány, udržují normální náladu, tzn. brání jak rozvoji mánie, tak rozvoji deprese. Nejznámějším tymoprofylaktikem je lithium carbonicum. Při užívání lithia je potřebné v pravidelných intervalech kontrolovat lithémii (hladinu lithia v krvi). Dalšími známými tymoprofylaktiky jsou carbamazepin, valproát a lamotrigin.

Zdroj: Praško J, Buliková B, Sigmundová Z. Depresivní porucha a jak ji překonat, 58-63; Galén 2009, Praha.

 
 
   
©deprese.com
 
 
Vlastník a provozovatel stránek:
Designuj! s.r.o.

Autoři textů:
Na tvorbě těchto stránek se podílejí lékaři ze specializovaných pracovišt, zejména z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, z Psychiatrického centra Praha a další.
Autoři rozhovorů: Dr. Marie Retková,
Mgr. Hana Šimková, Dr. Allan Gintel.